Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

24 czerwca, po pierwszy raz w historii samorządu, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Olkusz, która poprzedziła głosowanie Rady Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok. W tym samym dniu Radni decydowali także o przyznaniu Romanowi Piaśnikowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Rajcy w obu głosowaniach jednomyślnie głosowali „za”, wcześniej aktywnie zabierając głos w dyskusjach.

65027131 1358053754350462 1168414594104819712 o - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Dziękuję wszystkim, którzy przez cały 2018 rok ciężko pracowali nad realizacją budżetu, czyli kierownictwu, naczelnikom i pracownikom Urzędu oraz dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych. Przed głosowaniami nad wotum zaufania i absolutorium omawialiśmy efekty naszej wspólnej pracy, dlatego uznaję, że to wotum i absolutorium jest dla nas wszystkich. Traktuję je również jako motywację do dalszego działania dla naszych mieszkańców – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

64992521 1358053574350480 7773954783592841216 o - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Najpierw zaprezentowany został Raport o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok. Dokument ten powstał w oparciu o znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym. Zgodnie z nowymi wytycznymi, obejmuje on podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dyskusja nad tym raportem poprzedziła głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Radni wskazywali na mocne punkty dokumentu oraz elementy, o które raport można w kolejnych latach uzupełnić. Nie było natomiast zgłoszeń mieszkańców do dyskusji.

65123852 1358053561017148 6644309660973137920 o - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Dokument ten przygotowaliśmy zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, poszerzając go o informacje, które mogą być interesujące z punktu widzenia osób chcących spojrzeć szerzej na działalność naszego samorządu w 2018 roku. Z uwagi na fakt, że raporty o stanie gmin są nowością, nie została jeszcze wypracowana jednolita formuła ich opracowania i prezentacji. Doświadczenia wszystkich samorządów z prac nad raportami za 2018 rok dadzą nam wiedzę o tym, jak podejść do przygotowania Raportu o stanie Gminy Olkusz w przyszłym roku – zapowiadał włodarz „Srebrnego Miasta”.

65268948 1358053911017113 8249087928714657792 n - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

W głosowaniu wszyscy Radni opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Drugie szczególnie ważne głosowanie dotyczyło udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2018. Wcześniej Roman Piaśnik przedstawił najistotniejsze dane z zeszłorocznego budżetu, jak choćby fakt, że Gmina Olkusz osiągnęła w nim dochody w wysokości ponad 184 milionów złotych, przeznaczając je na wydatki przekraczające 181 milionów. Mimo, że na etapie uchwalania budżetu założona została emisja obligacji w kwocie 7 milionów, to w ciągu roku udało się z niej zrezygnować oraz wypracować nadwyżkę budżetową w wysokości 3 milionów złotych.

65184634 1358054071017097 8305505820250996736 n - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

W 2018 roku Gmina Olkusz podpisała także umowy na dofinansowanie o wartości ponad 33 milionów złotych, co stanowi bardzo duży zastrzyk gotówki do realizacji niezwykle potrzebnych inwestycji, na które nasza gmina nie mogłaby sobie pozwolić wyłącznie z własnych środków. Jest to jednocześnie wyzwanie do zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego na te zadania w nadchodzących latach. Już teraz wiadomo, że w latach 2019-2020 władze Olkusza planują wydać blisko 66 milionów złotych na inwestycje z dofinansowaniem.

65623585 1358054034350434 3698263478067265536 n - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Mimo dużej aktywności na polu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, konsekwentnie zmniejszane jest także zadłużenie. W 2014 roku, kiedy Roman Piasnik obejmował stanowisko burmistrza, dług Gminy Olkusz wynosił ponad 45 milionów złotych. Dla porównania, do końca 2018 roku udało się go zmniejszyć do zaledwie 27 milionów. W zeszłym roku wykonanych zostało ponad 100 zadań o wartości do 100 tys. złotych, w efekcie czego nasza gmina przeznaczyła 19 milionów złotych na inwestycje wieloletnie oraz roczne, co stanowi blisko 90% wykonania zakładanego planu wydatków inwestycyjnych.

65001192 1358053651017139 7837625371653570560 o - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie również pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku. Także i w tym przypadku Rada Miejska w Olkuszu jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem absolutorium.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *