Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

24 czerwca, po pierwszy raz w historii samorządu, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Olkusz, która poprzedziła głosowanie Rady Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok. W tym samym dniu Radni decydowali także o przyznaniu Romanowi Piaśnikowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Rajcy w obu głosowaniach jednomyślnie głosowali „za”, wcześniej aktywnie zabierając głos w dyskusjach.

65027131 1358053754350462 1168414594104819712 o - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Dziękuję wszystkim, którzy przez cały 2018 rok ciężko pracowali nad realizacją budżetu, czyli kierownictwu, naczelnikom i pracownikom Urzędu oraz dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych. Przed głosowaniami nad wotum zaufania i absolutorium omawialiśmy efekty naszej wspólnej pracy, dlatego uznaję, że to wotum i absolutorium jest dla nas wszystkich. Traktuję je również jako motywację do dalszego działania dla naszych mieszkańców – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

64992521 1358053574350480 7773954783592841216 o - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Najpierw zaprezentowany został Raport o stanie Gminy Olkusz za 2018 rok. Dokument ten powstał w oparciu o znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym. Zgodnie z nowymi wytycznymi, obejmuje on podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dyskusja nad tym raportem poprzedziła głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Radni wskazywali na mocne punkty dokumentu oraz elementy, o które raport można w kolejnych latach uzupełnić. Nie było natomiast zgłoszeń mieszkańców do dyskusji.

65123852 1358053561017148 6644309660973137920 o - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Dokument ten przygotowaliśmy zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, poszerzając go o informacje, które mogą być interesujące z punktu widzenia osób chcących spojrzeć szerzej na działalność naszego samorządu w 2018 roku. Z uwagi na fakt, że raporty o stanie gmin są nowością, nie została jeszcze wypracowana jednolita formuła ich opracowania i prezentacji. Doświadczenia wszystkich samorządów z prac nad raportami za 2018 rok dadzą nam wiedzę o tym, jak podejść do przygotowania Raportu o stanie Gminy Olkusz w przyszłym roku – zapowiadał włodarz „Srebrnego Miasta”.

65268948 1358053911017113 8249087928714657792 n - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

W głosowaniu wszyscy Radni opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Drugie szczególnie ważne głosowanie dotyczyło udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2018. Wcześniej Roman Piaśnik przedstawił najistotniejsze dane z zeszłorocznego budżetu, jak choćby fakt, że Gmina Olkusz osiągnęła w nim dochody w wysokości ponad 184 milionów złotych, przeznaczając je na wydatki przekraczające 181 milionów. Mimo, że na etapie uchwalania budżetu założona została emisja obligacji w kwocie 7 milionów, to w ciągu roku udało się z niej zrezygnować oraz wypracować nadwyżkę budżetową w wysokości 3 milionów złotych.

65184634 1358054071017097 8305505820250996736 n - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

W 2018 roku Gmina Olkusz podpisała także umowy na dofinansowanie o wartości ponad 33 milionów złotych, co stanowi bardzo duży zastrzyk gotówki do realizacji niezwykle potrzebnych inwestycji, na które nasza gmina nie mogłaby sobie pozwolić wyłącznie z własnych środków. Jest to jednocześnie wyzwanie do zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego na te zadania w nadchodzących latach. Już teraz wiadomo, że w latach 2019-2020 władze Olkusza planują wydać blisko 66 milionów złotych na inwestycje z dofinansowaniem.

65623585 1358054034350434 3698263478067265536 n - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Mimo dużej aktywności na polu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, konsekwentnie zmniejszane jest także zadłużenie. W 2014 roku, kiedy Roman Piasnik obejmował stanowisko burmistrza, dług Gminy Olkusz wynosił ponad 45 milionów złotych. Dla porównania, do końca 2018 roku udało się go zmniejszyć do zaledwie 27 milionów. W zeszłym roku wykonanych zostało ponad 100 zadań o wartości do 100 tys. złotych, w efekcie czego nasza gmina przeznaczyła 19 milionów złotych na inwestycje wieloletnie oraz roczne, co stanowi blisko 90% wykonania zakładanego planu wydatków inwestycyjnych.

65001192 1358053651017139 7837625371653570560 o - Roman Piaśnik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie również pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku. Także i w tym przypadku Rada Miejska w Olkuszu jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem absolutorium.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *