Interwencja Gminy Olkusz w sprawie odpadów przy Al. 1000-lecia

     W związku z podejrzeniem magazynowania odpadów w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym, burmistrz Roman Piaśnik zdecydował o podjęciu interwencji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie oraz wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, mającego na celu doprowadzenie do usunięcia odpadów.

     5 marca na terenie zlokalizowanym przy Al. 1000-lecia w Olkuszu została przeprowadzona kontrola Straży Miejskiej oraz pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w czasie której ustalono dokładną lokalizację odpadów, co do których zachodzi podejrzenie nielegalnego magazynowania. W tym samym dniu oraz w dniu następnym odbyły się spotkania z potencjalnym właścicielem terenu, na którym zlokalizowane zostały odpady. Wczoraj burmistrz zdecydował o skierowaniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie (jako instytucji mającej odpowiednie narzędzia nadzoru nad gospodarką odpadami) prośby o dokonanie interwencji w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami na tym terenie.

     Ponadto, z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne wynikające z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), w wyniku którego, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, burmistrz będzie mógł nakazać podmiotowi odpowiedzialnemu za gromadzenie odpadów ich wywiezienie, a w przypadku niewywiązania się z tego nakazu, wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego. Postępowanie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozpocznie się od przeprowadzenia oględzin w terenie, w trakcie których zostanie określony m.in. rodzaj odpadów, ich ilość oraz pochodzenie. Oględziny zostały zaplanowane w najkrótszym dozwolonym prawem terminie. Weryfikowane będą ponadto stosowne zezwolenia dotyczące gospodarki odpadami, które co do zasady wydaje starosta powiatowy lub marszałek województwa.

     Liczymy, że sytuacja ta jest jedynie efektem działań porządkowych prowadzonych na tym terenie, a odpady, zgodnie z zapewnieniami płynącymi od właściciela nieruchomości, zostaną usunięte w najbliższym czasie. Pomimo tych zapewnień, prewencyjnie podjęte zostały kroki, które pomogą nam w egzekwowaniu żądania wywozu odpadów. Prawo daje wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast ograniczone uprawnienia. W tego typu sytuacjach niezbędna jest współpraca wszystkich organów administracji publicznej, które mają do tego odpowiednie narzędzia – komentuje Bożena Krok, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Olkusz ds. Społecznych.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *