Dodatki do emerytur i rent w 2022. Jakie wsparcie mogą w Polsce otrzymać seniorzy?

2022-06-27 /217
Dodatki do emerytur i rent w 2022. Jakie wsparcie mogą w Polsce otrzymać seniorzy?
źródło: fot. freepik.com

Emerytura i renta to świadczenia, na jakie mogą liczyć seniorzy. Niestety bardzo często ich wysokość nie jest wystarczająca do tego, godnie żyć – szczególnie w czasach, szalejącej inflacji i ogólnie panującej drożyzny.

Jak wynika z oficjalnych danych ZUS w 2021 roku tzw. emeryturę głodową (niższą od emerytury krajowej, która w ubiegłym roku wynosiła 1 250, 88 złj) pobierało aż 337,6 tysiące osób. To prawie 9 % więcej osób niż w ubiegłym roku. Wśród osób pobierających takie świadczenie zdecydowana większość to kobiety, bo stanowią aż 81,6 %.  Emeryci i renciści mogą jednak liczyć na różnego rodzaju dodatki i zasiłki. Poniżej prezentujemy listę świadczeń, jakie przysługują seniorom.

Dodatek pielęgnacyjny – jest to świadczenie przysługujące seniorom powyżej 75 roku życia lub tym, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny senior musi mieć przyznane prawo do renty lub emerytury. Od 1 marca 2022 roku wysokość dodatki pielęgnacyjnego wynosi 256,44 zł. 

Zasiłek pielęgnacyjny – jest to świadczenie przysługujące osobom, które ukończyły 75 lat. Zasiłek przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Od 1 listopada 2019 roku wysokość zasiłku wynosi 215,84 zł.

Dodatek osłonowy – jest to świadczenie przysługujące po złożeniu wniosku i spełnieniu kryterium dochodowego. Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania.

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Świadczenie dla wdowy lub wdowca – jest to świadczenie, które otrzymuje osoba po śmierci osoby pobierającej emeryturę. Świadczenie może również otrzymać rodzina w postaci świadczenia niezrealizowanego, jeśli pieniądze nie zostały wcześniej wypłacone. Dotyczy to świadczenia podstawowego. Nie wlicza się w to np. tzw. Trzynastki.

Zasiłek celowy – jest to świadczenie fakultatywne dla osób, które nie mają wystarczających środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, opału, odzieży, leków, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i naprawę w mieszkaniu czy też organizacja pogrzebu. 

Dodatek kombatancki – jest to świadczenie przysługujące osobom, które pobierają emeryturę lub rentę i posiadają tytuł kombatanta. Tytuł kombatanta otrzymują osoby, które brały udział w wojnach, powstaniach lub wchodziły w skład formacji wojskowych, które walczyły o niepodległość RP. Dodatek kombatancki od 1 marca 2022 r. wynosi 256,44 zł.

Zwolnienie od opłat abonamentowych – przysługuje osobom, które:

  • ukończyły 75 lat, 
  • zaliczają się do I grupy inwalidzkiej, 
  • kombatantom będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

Ulgi komunikacyjne – przysługują seniorom, którzy ukończyli 60 lat. Emeryci i renciści, a także ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mogą dwa razy w roku skorzystać z ulgi w wysokości 37% na przejazd wszystkimi kategoriami pociągów  komunikacji krajowej.

500 plus dla seniora – jest to świadczenie dla osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Niezdolność do samodzielnej egzystencji musi zostać potwierdzona odpowiednim orzeczeniem. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymają osoby, które nie są uprawnione do emerytury lub renty oraz nie mają prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych. Warunkiem koniecznym, by otrzymywać powyższe świadczenie jest posiadanie obywatelstwa RP lub posiadanie prawa pobytu legalnego na terytorium Polski.

200 plus dla seniora – to nowe świadczenie dla seniorów strażaków ochotników i ratowników górskich. Świadczenie ratownicze wypłacane jest dożywotnio, bez względu na wysokość pobieranej emerytury po złożeniu odpowiedniego wniosku w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Warunkiem przyznania comiesięcznego świadczenia jest:

  • w przypadku mężczyzn – ukończone 65 lat i czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat;
  • w przypadku kobiet – ukończone 60 lat i czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 20 lat.
Ewa Grzebyk

Ewa Grzebyk