Burmistrz Piaśnik z absolutorium za 2017 rok

Rada Miejska w Olkuszu uchwaliła absolutorium dla Burmistrza Romana Piaśnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Olkusz za 2017 rok. Burmistrz Olkusza podkreślał fakt prawie 9 mln zł nadwyżki budżetowej.

W czerwcu każdego roku burmistrzowie zobowiązani są do przedstawienia Radom Miejskim sprawozdań z wykorzystania budżetu za rok ubiegły. Wcześniej jest ono przekazywane do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska, po analizie opinii tych organów, udziela, bądź odmawia udzielenia absolutorium z wykonania budżetu. We wtorek 26 czerwca Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2017.

W 2017 roku Gmina Olkusz zrealizowała dochody w wysokości 174 888 894,12 zł. Na wydatki przeznaczono zaś kwotę 165 919 920,65 zł, dzięki czemu, zamiast planowanego deficytu, osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 9 milionów złotych. Głównym źródłem dochodów Gminy Olkusz były podatki i opłaty, w tym udziały w PIT i CIT oraz podatki i opłaty lokalne w wysokości prawie 80 mln zł, co stanowi 45,5% dochodów ogółem, ponad 43 mln zł dotacji, co stanowi 24,7% dochodów ogółem, a także ponad 32 mln zł subwencji, stanowiących 18,4% ogółu dochodów.

Najistotniejsze kierunki przeznaczenia wydatków budżetowych to oświata i wychowanie, na które wydano prawie 62 mln zł, zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny (45,4 mln zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,5 mln zł) oraz transport i łączność (ponad 9 mln zł). Na wydatki majątkowe przeznaczono w ubiegłym roku blisko 11 mln zł.  Zaciągnięte w poprzednich kadencjach zadłużenie Gminy Olkusz na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego oraz wyemitowanych papierów wartościowych wyniosło 32 mln 350 tys. zł z terminami spłat w latach następnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olkusz. Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2017 roku. Ostatecznie Rada Miejska w Olkuszu zdecydowała o podjęciu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2017 stosunkiem 16 głosów za, 3 głosami przeciw oraz przy jednym głosem wstrzymującym się.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *